Privaatsustingimused Auto 100 Premium veebilehtedel

 1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Auto 100 Premium OÜ (registrikood 16740742) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
 2. Auto 100 Premium OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Auto 100 Premium OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Auto 100 Premium OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
 3. Auto 100 Premium OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Auto 100 Premium OÜ klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil info@auto100premium.ee.  
 4. Auto 100 Premium OÜ kuulub Semler Gruppen A/S kontserni. Teiega sõlmitud lepingute täitmiseks ning pakutava kogemuse parandamiseks võib olla vajalik isikuandmete töötlemine Semler Grupp A/S kontserni poolt. Nendel eesmärkidel on Auto 100 Premium OÜ-l õigus edastada isikuandmeid järgmistele Auto 100 Premium OÜ-ga samasse kontserni kuuluvatele isikutele: Auto 100 Rent OÜ (registrikood 10694908),  Rohe Auto AS (registrikood 11591048), Auto 100 [LÄTI ÜHING], Auto 100 [LEEDU ÜHING], Auto 100 AS (registrikood: 11127264 ) SKO Motors OÜ (registrikood 12458158); AS Adole Invest (registrikood 10963053), Semler Baltic OÜ (registrikood 12751289).
 5. Auto 100 Premium OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. Auto 100 Premium OÜ võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.  
 6. Auto 100 Premium OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks Auto 100 Premium OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.  
 7. Auto 100 Premium OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
  2. Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele (AS EMOR (registrikood 10076576) ja Dive Eesti OÜ (registrikood 11450019));
  3. Auto 100 Premium OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).
  4. Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.
 8. Auto 100 Premium OÜ arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Auto 100 Premium OÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes  nimetatutele. Samadel põhjustel võib Auto 100 Premium OÜ-l tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Auto 100 Premium OÜ vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele. 
 9. Auto 100 Premium OÜ tegutseb toodete ja teenuste edasimüüjana. Ühtlasi kasutab Auto 100 Premium OÜ oma kaupade ja teenuste müügil alltöövõtjaid. Seetõttu võib olla käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie tarnijatele või alltöövõtjatele. 
 10. Auto 100 Premium OÜ tagab, et kõik isikud, kellele Auto 100 Premium OÜedastab punkti 9alusel isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt Auto 100 Premium OÜjuhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. 
 11. Auto 100 Premium OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Auto 100 Premium OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Auto 100 Premium OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 12. Andmesubjektil on Auto 100 Premium OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  1. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  2. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  3. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  5. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  6. õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  7. õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 13. Punktis 12 märgitud õiguste teostamiseks palub Auto 100 Premium OÜ pöörduda punktis 3märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Auto 100 Premium OÜ poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt.
 14. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Auto 100 Premium OÜ poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Auto 100 Premium OÜ-l õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Auto 100 Premium OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping. 
 15. Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Auto 100 Premium OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 16. Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. august 2023. Auto 100 Premium OÜ võib tingimusi muuta uute tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu. 

 

Euroopas kehtivad müügi, teenuste ja turundusmeetmete privaatsuspõhimõtted

Hea klient

Külastades oma sõidukiga Auto 100 Premium OÜ teenindust viime läbi kõik protsessid, mis on vajalikud ettenähtud teenuse osutamiseks ning teie vajadustele vastamiseks. Tavaliselt kaasneb sellega rida tegevusi, mille käigus Teie kui kliendi andmeid ja Teie auto andmeid töödeldakse ja Volkswagen AG* osaleb neis protsessides Teie auto tootjana. Eelkõige hõlmab see teenindusprotsesse, uue või kasutatud auto ostmist või kliendiküsitluste läbiviimist.

Järgnevalt teave selle kohta, kuidas Volkswagen AG asjakohaseid andmeid töötleb.

A. Töötleja

Need privaatsuspõhimõtted sisaldavad teavet selle kohta, kuidas Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksamaa, kundenbetreuung@volkswagen.de, mis on kantud Braunschweigi ringkonnakohtu ettevõtete registrisse registrinumbriga HRB 100484 (edaspidi Volkswagen AG), kogub, töötleb ja kasutab teie isikuandmeid.

B. Teie isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Sõidukis olevate kütusejälgimise andmete (OBFCM andmete) lugemine

Täitmaks seaduse nõudeid (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/392), loetakse sõiduki salvestatud kütusekulu ja sõidetud kilomeetrite andmeid (sõidukis paiknevad kütusekulu jälgimise andmed) siis, kui sõiduk võetakse vastu hooldamiseks või remontimiseks ning need andmed saadetakse Euroopa Komisjonile koos sõiduki identifitseerimis-numbriga.

Andmete töötlemist, edastamist ja säilitamist reguleerivad selle seadusenõude sätted; kliendid võivad eelnimetatud tegevustest selgesõnaliselt keelduda, enne kui andmeid volitatud töökojas loetakse.

Teie andmed kustutatakse hiljemalt 15 aasta möödudes või vastavalt seadusenõuetele, nt niipea, kui eesmärk, milleks andmeid koguti, enam ei kehti ning tingimusel, et pole muid kohustusi neid säilitada.

C. Teie õigused

Teil on igal ajal ja tasuta õigus kasutada Volkswagen AG suhtes õigusi, mille kohta leiate lisateavet järgmiselt veebilehelt: https://datenschutz.volkswagen.de.

Õigus juurdepääsule: Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, mida me säilitame; saada teavet selle kohta, millises ulatuses teie isikuandmeid töödeldakse või teistega jagatakse ning õigus saada koopia isikuandmetest, mida teie kohta säilitame.

Õigus andmete parandamisele: Teil on õigus nõuda teie enda kohta käivate, mis tahes ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist.

Õigus andmete kustutamisele: Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist, kui andmekaitse üldmääruse (GDPR) 17. artiklis sätestatud tingimused on täidetud. Selle järgi on teil näiteks õigus nõuda, et teie andmed kustutatakse, kui andmed pole enam vajalikud selleks eesmärgiks, milleks need koguti. Lisaks võite nõuda kustutamist juhul, kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku põhjal ning kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud.

Õigus andmete töötlemise piiramisele: Teil on õigus nõuda oma andmete piiramist, kui andmekaitse üldmääruse (GDPR) 18. artiklis sätestatud tingimused on täidetud. See kehtib näiteks juhul, kui vaidlustate oma andmete õigsuse. Võite nõuda töötlemise piiramist selleks ajavahemikuks, kui andmeid kontrollitakse.

Õigus keelduda: Teil on õigus mitte lubada oma andmeid töödelda, kui töötlemine põhineb ülekaalukatel huvidel või kui teie andmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil. Keeldumine on lubatav juhul, kui töötlemine toimub kas avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks või kui see toimub kas Volkswagen AG või kolmanda osapoole õigustatud huvi kohaselt. Kui te ei luba oma andmeid töödelda, palun andke meile teada oma keeldumise põhjus(ed). Lisaks on teil õigus keelata oma andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Õigus andmete ülekandmisele: Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ning kui töötlemine toimub automatiseeritud viisil, on teil õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele andmetöötlejale.

Õigus nõusoleku tagasivõtmisele: Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta mis tahes hetkel ja tasuta ning nõusoleku tagasivõtmine kehtib edasiulatuvalt.

Õigus esitada kaebus: Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme, (näiteks Alam-Saksi liidumaa andmekaitsevolinik [Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen]).

D. Teie kontaktandmed

Kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma õiguste kasutamiseks

Kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma õiguste kasutamiseks ja lisainfo saamiseks, leiate järgmiselt veebilehelt: https://datenschutz.volkswagen.de.

Andmekaitseametnik

Teie kontaktisik andmekaitsega seotud küsimustes on meie andmekaitseametnik:
Volkswagen AG andmekaitseametnik
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksamaa
datenschutz@volkswagen.de

Versiooni kuupäev: oktoober 2021
*Bentley ja Lamborghini sõidukid kuuluvad Volkswagen Gruppi

Lehekülg viimati uuendatud: 01.09.2023